Podmienky prenájmu obytných karavanov

Obytný karavan je rezervovaný po úhrade rezervačného poplatku v hotovosti, alebo na účet prenajímateľa

Rezervácia autokaravanu je platná 24 hodín od jej potvrdenia prenajímateľom v e-mailovej komunikácii. Do 24 hodín musí byt zaslaná dohodnutá záloha na účet prenajímateľa, dokladovaná scanom prevodu alebo pripísaním na účet

Nájomca pred začiatkom prenájmu predloží prenajímateľovi aktuálne doklady totožnosti (platný občiansky a vodičský preukaz, preukazy oprávnení ) a telefonický a e-mailový kontakt. Ak je nájomcom právnická osoba, predloží konateľ alebo štatutár údaje o sídle právnickej osoby, výpis z obchodného registra a svoje doklady totožnosti.

Do termínu odovzdania karavanu musí byť uhradená 100% cena prenájmu.

Prevzatie autokaravanu : 8.00 v prvý deň nájmu

Včasné prevzatie : deň vopred po 19:00 po dohode

Odovzdanie autokaravanu: 17:30 v posledný deň nájmu

Neskoré odovzdanie : po 18:00 po dohode /príplatok 50 % dennej sadzby/

Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha) bude nájomcovi za každý deň omeškania účtovaný poplatok 200,– €.

V termíne prevzatia karavanu musí byť uhradená kaucia vo výške 1000-€, ktorá bude vrátená po ukončení nájmu karavanu. Kaucia slúži na krytie poškodenia vzniknutého v dobe nájmu. Karavan je havarijne poistený s Vašou spoluúčasťou 10%, min. 500,- €, ktoré bude v prípade uplatnenia havarijného poistenia odpočítaná z kaucie. V havarijnom poistení nie je zahrnutá doplnková výbava.

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdávaní vozidla, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi všetky škody a náklady s nimi spojené, spôsobené v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že celková výška škody presahuje uhradenú kauciu.

V prípade, že karavan bude vrátený bez vyčistenia, bude nájomcovi účtovaný poplatok vo výške od 1,- € do 250,- €, podľa stupňa znečistenia. Poplatok bude odpočítaný z kaucie.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (nehoda, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a podobne). V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje bezodkladne  nájomcu alebo budúceho nájomcu a vráti mu všetky uhradené poplatky, alebo mu poskytne náhradný typ autokaravanu pokiaľ bude k dispozícii

Minimálna doba prenájmu obytného karavanu je 4 dni /nižší počet dní na základe dohody/. V termíne od 15.6. do 15.9. je minimálna doba prenájmu karavanu 7 dní, alebo dohodou.

V prípade predčasného ukončenia prenájmu nie je povinný prenajímateľ vrátiť nájomcovi platbu.

V prípade akejkoľvek poistnej udalosti, ktorej výsledkom je nepojazdnosť auta nie je povinný prenajímateľ vrátiť nájomcovi platbu.

objektívnej príčiny znemožňujúcej začatie čerpania dohodnutého prenájmu  má nájomca možnosť vybrať si iný voľný termín prenájmu. Tento bod sa nevzťahuje na predčasné ukončenie prenájmu, teda vrátenie vozidla pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu.

V prípade nemožnosti prevziať autokaravan z  dôvodu epidemiologického stavu v SR alebo vyhlásením núdzového stavu ktorého dôsledok je zákaz vychádzania alebo zákaz pohybu medzi okresmi v SR, je vrátená záloha  v plnej sume k dohodnutému dátumu preberania autokaravanu.

Prenajímateľ je povinný:

 • odovzdať karavan bezchybnom technickom stave, vyčistený, s platnou STK, havarijnou a zákonnou poistkou. Pri odovzdaní karavanu vysvetliť funkčnosť ovládania jednotlivých zariadení, najmä kúrenia, vody, plynu, osvetlenia, napájania na 230 V, čistenie a vypúšťanie odpadov a vysvetliť zásady bezpečnej manipulácie s týmito zariadeniami.
 • Prenajímateľ odovzdá nájomcovi vozidlo na základe preberacieho protokolu
 • V prípade poruchy nezavinenej nájomcom, ktorá je takej povahy, že bráni jeho bezpečnej prevádzke, sa prenajímateľ zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 24 hodín. V prípade, že prenajímateľ v dotknutom čase nedisponuje takýmto vozidlom, do 24 hodín zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia vozidla v rádiuse do 1300 km od miesta prevzatia.  V tomto prípade bude nájomcovi za nevyčerpané dni prenájmu vrátená alikvótna časť sumy za prenájom

V prípade, že ste karavan od nás ešte nemali prenajatý, obhliadka a prevzatie trvá cca 1 hod.

Nájomca je povinný:

 • používať predmet nájmu výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom alebo iná zárobková činnosť, prípadne prepravu osôb ktoré nie sú súčasťou posádky nie je dovolená.
 • používať karavan a jeho príslušenstvo v zmysle návodov na použitie. Zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu a to hlavne spotrebiče na PB a 230 V.
 • nájomca zodpovedá, že vozidlo nebude riadiť osoba pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných alebo návykových látok. V čase prenájmu vozidla nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celý čas prenájmu vozidla
 • kontrolovať technický stav karavanu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi.
 • v prípade dopravnej nehody alebo odcudzenia okamžite privolať políciu, spísať záznam o nehode alebo o odcudzení, zabezpečiť detailnú fotodokumentáciu a kontaktovať prenajímateľa
 • neodstavovať obytný karavan na nestrážených parkoviskách.
 • v obytnom prívese je zakázané prepravovať predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútro obytného prívesu pri jazde. Max. doložnosť batožinou a bicyklami je do 150 kg.
 • vrátiť karavan umytý, vyčistený z vnútra kompletne vrátane chladničky, umývadiel, WC a odpadových nádrži, respektíve v takom stave ako bol karavan prevzatý.
 • v prípade neumytia riadu v karavane sa účtuje poplatok 20,- €.
 • plniť nádrž výhradne pitnou vodou. V prípade že bude nádrž na vodu doplnená úžitkovou vodou, je nutné túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi pre zabezpečenie dezinfekcie vodovodného systému karavanu – služba bez poplatku za vyčistenie.

Pred jazdou skontrolovať :

 1. uzavretia skriniek, dverí a chladničky
 2. uzavretie bočných okien a strešných okien
 3. prepnutie chladničky na 12 V chod a vypnutie vnútorného osvetlenia
 4. uzavretie ventilu fľaše na PB